Privaatsustingimused

1. Kõiki www.saaremaatuulik.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Ohessaare OÜ kohustub mitte avaldama kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Ettevõte kasutab kliendi personaalseid andmeid tellitud toodete saatmiseks kliendile või tellimusega seotud küsimuste korral. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist ettevõtte andmebaasist.

1.1. Ohessaare OÜ ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Ohessaare OÜ ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majore).

1.2. Ohessaare OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

1.3. Ohessaare OÜ ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi.

1.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui müügilepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on kliendil ja/või Ohessaare OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks vastavasse riigiametisse ja/või kohtusse.

2. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED
2.1 Ohessaare OÜ töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidus ja siseriiklikes õigusaktides kehtestatud nõuetega.

2.2 Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Ohessaare OÜ, registrikoodiga 12861167, aadressiga Kalmuste, Ohessaare küla, Saaremaa vald, 93248.

2.3 Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mis küsitakse tellimuse vormistamisel ja teostamisel.

2.4 Ohessaare OÜ poolt töödeldavateks isikuandmeteks on:

2.4.1 Kliendi ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed (e-mail, telefoninumber, aadress, arvelduskonto number, kasutaja keel jne);

2.4.2 Äriühingu andmed (nimi, aadress, registrikood jne);

2.4.3 Tellimuste ajalugu ja tellimusinfo;

2.4.4 Info kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed;

2.5 Kõik Kliendi poolt edastatud ja Tellimuse teostamiseks vajalikud lisaandmed (v.a delikaatsed isikuandmed), s.h on ettevõttel Ohessaare OÜ-l õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused, et tagada Tellimustega seotud vajalikud toimingud (kohaletoimetamise aadress, Tellimuse vastuvõtja kontaktandmed jne).

2.6 Lisaks Kliendi poolt avaldatud Isikuandmetele on Ohessaare OÜ-l õigus kontrollida ja vajadusel täiendada Kliendi isikuandmeid avalikest allikatest ja muudest õiguspäraselt ligipääsetavatest allikatest saadavate andmetega.

2.7 Kliendi isikuandmete töötlemise põhieesmärkideks on:

2.7.1 Tellimuste vastuvõtmine (sh Tellimusega seotud info edastamine);

2.7.2 Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma toodete edastamise ja teenuste osutamise osas;

2.7.3 Toodete kättetoimetamine;

2.7.4 Kliendiga suhtlemine ning talle toodete ja teenuste pakkumiste edastamine;

2.7.5 Kliendi maksekohustuste täitmise tagamine;

2.7.6 Kliendibaaside haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust ja kvaliteeti ning teha Kliendile personaalseid pakkumisi;

2.7.7 Kliendirahulolu uuringute teostamine.

2.8 Kui Klient on avaldanud soovi saada Ohessaare OÜ uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil igal ajal õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teate e-posti aadressile info@linnupete.ee

2.9 Reklaamiks ja pakkumiseks ei loeta neid teateid, mis on seotud Lepingu täitmisega (nt meeldetuletus Lepingust tuleneva kohustuse täitmiseks).

2.10 Ohessaare OÜ ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

2.10.1 Seaduses ettenähtud juhtudel;

2.10.2. Transporditeenust pakkuvale ettevõttele ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks;

2.10.3. Makselahendusi pakkuvatele ettevõtetele ulatuses, mis on vajalik Toodete eest tasumiseks;

2.10.4. Võlgade sissenõudmisteenuse osutajad ning maksehäireregistrid.
Punktis 2.10.2. ja 2.10.3. sätestatud juhtudel töödeldakse Kliendi isikandmeid Tellimuse täitmise otstarbel ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse nagu Ohessaare OÜ.

2.11 Ohessaare OÜ veebilehtedel kasutatakse küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab.

2.12 Kasutame järgmiseid küpsiseid:

2.12.1 Seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist;

2.12.2 Püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Ohessaare OÜ veebilehtedel;

2.12.3 Esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile asjakohast reklaami, pakkumisi ja parandada kliendi veebilehe kasutajakogemust;

2.12.4 Kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

2.13 Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse.

2.14 Ohessaare OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (nii tehnilised kui ka füüsilised meetmed) Kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

2.15 Iga kasutajakonto omanik vastutab ise oma konto andmete turvalisuse ja õigsuse eest. Ohessaare OÜ ei võta endale vastutust selle eest, kui kasutajakonto andmed jõuavad konto omaniku kaudu kolmandate isikuteni. Samuti on Ohessaare OÜ Kliendil kohustus koheselt teavitada, kui muutub Tellimuse esitamise eest vastutav ja/või volitatud isik.

2.16 Ohessaare OÜ veebisaite kasutama asudes või veebikeskkondadesse kasutajakontot luues on Klient käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Ettevõte jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kasutajakontot omavaid Kliente.

2.17 Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende parandamist või kustutamist, v.a juhtudel, kui seadus sätestab teisiti. Selleks tuleb pöörduda Ohessaare OÜ andmekaitsespetsialisti Triin Ree poole e-posti aadressil triin@linnupete.ee. Kliendi päringutele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul.

2.18 Ohessaare OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

2.19 Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

2.19.1 Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

2.19.2 Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 5a

2.19.3 Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 5a

2.19.4 Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 5a

2.19.5 Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

2.19.6 Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 5a